Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
gedeponeerd bij kvk @2018
Het ABC algemene leveringsvoorwaarden

artikel 1 toepasselijkheid

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van het ABC en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Het ABC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Het ABC.

artikel 2 totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Het ABC en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door Het ABC en de opdrachtgever en/of door een door beide partijen ondertekende bevestiging van de offerte.

2.2 De offertes van Het ABC zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij ten behoeve van de offerte alle informatie die van belang is voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

2.3 Indien in een offerte is opgenomen dat deze gedurende een bepaalde tijd geldt, dan komt een overeenkomst tot stand doordat de opdrachtgever de offerte binnen deze termijn schriftelijk accepteert. Is in de offerte geen geldigheidsduur opgenomen, dan bindt deze offerte het ABC niet en komt een overeenkomst tot stand indien en voor zover Het ABC een aan hem verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt.

2.4 Cursisten hebben na inschrijving voor een training 14 werkdagen bedenktijd en kunnen binnen die periode zich kosteloos terugtrekken.

artikel 3 uitvoering van de overeenkomst

3.1 Het ABC spant zich in de gegeven overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en binnen de afgesproken termijnen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.2 Indien in de overeenkomst de naam van een onderwijsadviseur is opgenomen behoudt Het ABC zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker deze werkzaamheden te laten uitvoeren, zonder dat dit voor de deelnemer/opdrachtgever recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

3.3 Een activiteit kan door overmacht of bij onvoldoende deelnemers niet doorgaan, dit ter beoordeling van Het ABC. Indien Het ABC hiervoor verantwoordelijk is zullen reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

3.4 Indien een activiteit door toedoen van de opdrachtgever geen doorgang kan vinden, ook op enig ander moment in het schooljaar, vervalt dit recht op restitutie.

3.5 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de overeenkomst aan Het ABC te worden gemeld. Als een klacht van de opdrachtgever tijdig is gemeld en terecht is zal Het ABC de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Door herstel is Het ABC ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

3.6 In de overeenkomst is de uitvoeringsperiode van de opdracht opgenomen. Opdrachtgever en Het ABC verplichten zich door het aangaan van de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht in de genoemde periode. Indien dit alsnog niet wordt gehaald, dan treden opdrachtgever en –nemer in overleg om vervangende afspraken te maken.

3.7 Voor opdrachten voor schoolmaatschappelijk werk en leerlingbegeleiding is de uitvoeringsperiode in principe gebonden aan het schooljaar. Indien blijkt dat de uren onvoldoende kunnen worden gerealiseerd, dan bespreken opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig hoe deze uren alsnog binnen de uitvoeringsperiode afgenomen kunnen worden, of hoe deze uren voor een ander type begeleiding ingezet kunnen worden binnen de uitvoeringsperiode.

3.8 Het deel van de opdracht dat niet binnen de gestelde uitvoeringsperiode worden uitgevoerd door toedoen van opdrachtgever wordt voor 50% in rekening gebracht bij opdrachtgever.

3.9 Opdrachtgever en Het ABC streven ernaar de ingekochte uren SMW en LLB voor februari in het lopende schooljaar voor 50% te hebben uitgevoerd.

artikel 4 verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever maakt direct bij aanvang van de opdracht samen met de uitvoerend adviseur afspraken over de planning van de uitvoering binnen de gestelde uitvoeringsperiode.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich door het aangaan van de overeenkomst tot afname van de uren binnen de gestelde uitvoeringsperiode.

4.3 Afwijking in de uitvoeringsperiode worden alleen in samenspraak gemaakt. Indien blijkt dat de uitvoeringsperiode niet gehaald wordt, bekijken opdrachtnemer en opdrachtgever samen hoe dit opgelost kan worden.

artikel 5 wijzigingen en aanvullingen

5.1 Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van Het ABC aanpassing van de overeenkomst nodig maken, dan treedt het ABC direct in overleg met de opdrachtgever.

5.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Het ABC zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die betreffende overeenkomst.

artikel 6 prijzen

6.1 Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief de van toepassing zijnde omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. In de prijzen zijn alle bureaukosten verdisconteerd, waaronder reis- en verblijfkosten binnen Nederland, tenzij anders aangegeven.

6.2 In de overeenkomst worden ook de overige voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld voor boeken, readers of verbruiksmateriaal, genoemd

6.3 Het ABC houdt zich het recht voor om gepubliceerde tarieven in de loop van het schooljaar aan te passen. Deze prijswijzigingen zijn uiteraard niet van toepassing op bestaande overeenkomsten.

artikel 7 betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen is, dient betaling plaats te vinden in drie termijnen voor opdrachten vanaf €5.000: 20% van de in de overeenkomst genoemde prijs bij tekenen van de offerte, 70% van de overeengekomen prijs bij 50% realisatie van de overeengekomen uren van de overeenkomst, het resterende bedrag dat volgens de einddeclaratie verschuldigd is na afloop van de overeenkomst. Voor opdrachten tot € 5.000 geldt 100% facturering na ondertekening van de offerte.

7.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 2 weken na dagtekening van de factuur.

7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de betaling, wordt vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening gebracht, vermeerderd met een opslag van 5%. Indien betaling van de eerste twee termijnen 8 weken na dagtekening nog steeds niet heeft plaatsgevonden wordt [verdere] uitvoering van de overeenkomst door Het ABC opgeschort.

7.4 Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden gedaan. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Het ABC op te schorten.

7.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” minimaal € 40 tot 15% van de hoofdsom.

7.6 Restitutie (indien van toepassing) van cursusgelden vindt plaats binnen 14 dagen na vaststelling van het restitutiebedrag.

artikel 8 vertrouwelijkheid / bescherming persoonsgegevens

8.1 Partijen zijn over en weer jegens elkaar geheimhouding verplicht van wederzijdse bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben genomen. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast staan partijen er jegens elkaar voor in dat door hen ingeschakelde derden een zelfde geheimhoudingsplicht wordt opgelegd.

8.2 Het ABC stelt alles in het werk om de privacy van de deelnemer/ opdrachtgever te beschermen. De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Wet op de Registratie van Persoonsgegevens. Het ABC heeft regels hieromtrent tevens vastgelegd in haar Privacyreglement.

artikel 9 wijzigingen in de geplande uitvoeringsperiode / uitvoerder

9.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken ABC-medewerker als gevolg van ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, zorgt Het ABC tijdig voor vervanging.

9.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst geplande afspraken door opdrachtgever worden afgezegd of verzet, dan gelden de volgende termijnen:

Afzeggingen:
Afzeggingen meer dan 20 werkdagen voor geplande uitvoering worden niet in rekening gebracht.
Afzeggingen tussen 10 en 20 werkdagen voor geplande uitvoering: eventuele gedane voorbereiding wordt volgens uurtarief door Het ABC in rekening gebracht.
Afzeggingen tot 5 werkdagen voor geplande uitvoering: opdracht wordt voor 50% in rekening gebracht.
Afzeggingen korter dan 5 werkdagen voor geplande uitvoering: opdracht wordt volledig in rekening gebracht door Het ABC.
Uitstel:
Uitstel tot 5 werkdagen voor geplande uitvoering: de geplande uren van de uitvoerder worden door Het ABC in rekening gebracht.
Afzeggingen korter dan 5 werkdagen voor geplande uitvoering: alle geplande uren van de uitvoerder (voorbereiding, uitvoering, afhandeling) worden in rekening gebracht. In samenspraak wordt een oplossing en een nieuwe datum gezocht.
Uitstel buiten de uitvoeringsperiode is niet mogelijk.
9.3 In geval van uitstel door ziekte of andere niet te voorziene omstandigheden, wordt in onderling overleg naar een alternatieve datum of een vervangende opdracht voor de adviseur gezocht.

artikel 10 aansprakelijkheid

10.1 Het ABC is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden.

10.2 Het ABC is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.

10.3 Op deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal Het ABC geen beroep doen ingeval de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Het ABC.

10.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Het ABC zal opdrachtgever Het ABC vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Het ABC alle schade vergoeden die Het ABC lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

artikel 11 intellectueel eigendom

11.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking op het door Het ABC geleverde product, berust bij Het ABC. De opdrachtgever krijgt het recht op gebruik hiervan binnen het kader van de overeenkomst.

artikel 12 voortijdige beëindiging overeenkomst

12.1 In geval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten van rechtswege met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en zijn alle vorderingen van Het ABC op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

12.2 Bij verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van Het ABC op de opdrachtgever (eveneens) onmiddellijk en volledig opeisbaar, is Het ABC bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft Het ABC voorts recht op schadevergoeding.

12.3 Daarnaast -en los daarvan- bestaat de mogelijkheid van voortijdige beëindiging. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd als één van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet langer kan worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. Voor overeenkomsten met een doorlooptermijn van meer dan twee maanden wordt een opzegtermijn van tenminste één maand in acht genomen. Tot beëindiging wordt slechts overgegaan nadat gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

artikel 13 geschillen

13.1 Als door of naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Het ABC, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan wordt het voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

13.3 Op alle overeenkomsten en op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.