Nieuwkomers

Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Zij gaan naar een speciale opvanggroep, en stromen na een jaar uit naar een reguliere groep. 

Geef jij les aan nieuwkomers? Heb je vragen over NT2-didactiek of toetsresultaten? 

Het ABC biedt op verschillende manieren ondersteuning, met name gericht op de onderwijsprofessionals die met nieuwkomers werken. 

 • Nieuwkomers
  • Wat gebeurt er in de nieuwkomersgroepen?

   In de nieuwkomersgroep, ook wel opvanggroep genoemd, staat de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. De leerkracht werkt aan de woordenschatuitbreiding van de kinderen, mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken) en schriftelijke taalvaardigheid (voornamelijk lezen). De eerste periode moet een nieuwkomer wennen in Nederland en op de nieuwe school. De leerkracht biedt de leerlingen steun en veiligheid, in een groep van 12-15 leerlingen. De leeftijden variëren van 6 tot 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar de reguliere onderbouwgroep. Kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven leren in de opvanggroep ook technisch lezen. Afhankelijk van het beginniveau en de snelheid waarmee het kind leert lezen, wordt ook de stap naar begrijpend lezen gezet. Naast taal is in het opvangjaar ook tijd ingeruimd voor rekenen. Na een jaar stromen de nieuwkomers uit naar de reguliere groep naar hun stamschool.

  • Wat gebeurt er na dat jaar?

   De leerlingen gaan met een eerste basis van de Nederlandse taal terug naar een reguliere groep. Afhankelijk van hun leeftijd en vooropleiding zal hun taalniveau meer of minder aansluiten bij het taalniveau van hun leeftijdsgenoten. Gemiddeld beheersen kinderen dan zo’n 4000 Nederlandse woorden receptief. In het algemeen zijn er nog wel aanpassingen nodig in het onderwijsaanbod voor een tweedejaars nieuwkomer.

  • Hoe leren de kinderen in een jaar Nederlands?

   De basis van het programma is de speciale methode Prisma Mondeling Nederlands. Dit programma biedt in 4 cursussen een programma voor 36 lesweken rondom klankvaardigheid, woordenschat, mondelingen grammatica en functioneel taalgebruik. In de meeste nieuwkomersgroepen wordt dit programma aangevuld met Horen, Zien & Schrijven (verwerking van de aangeleerde woorden), Zien is snappen (NT2-grammatica en klankvaardigheid) en een methode voor aanvankelijk lezen. Daarnaast hanteren de leerkrachten meestal een reguliere methode voor rekenen.

  • Waar zijn die nieuwkomersgroepen?

   In bijna ieder stadsdeel in Amsterdam is een nieuwkomersgroep. Bij aanmelding van een nieuwkomer wordt gekeken of er plek is in de buurt. Soms gaan kinderen naar een ander stadsdeel, bijvoorbeeld als er geen groep is of als de groep vol is.

  • Wat kost het?

   Er zijn geen extra kosten verbonden aan het verblijf in een nieuwkomersgroep. Wel zijn er de normale kosten als ouderbijdragen en overblijfkosten.

  • Wie doen dit allemaal?

   Ervaren en/of goed opgeleide leerkrachten. Vaak hebben zij een opleiding NT2 gevolgd. Ze weten goed om te gaan met leerlingen die in deze situatie zitten. Zij kunnen goed differentiëren, wat belangrijk is gezien de diversiteit van de groep. Het ABC biedt consultatie en begeleiding aan deze leerkrachten.

  • Nieuwkomers – onderzoeken

   Ben je leerkracht of intern begeleider en werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen en wil je één of meerdere leerlingen laten onderzoeken?

   Onze orthopedagogen en psychologen maken binnen leerlingbegeleiding gebruik van handelingsgerichte diagnostiek. Wij hebben specialistische kennis van het onderwijs, leerlijnen en doelen specifiek voor nieuwkomers. Ook beschikken de onderwijsadviseurs van Het ABC over een brede expertise die ingezet kan worden bij het aanvragen en uitvoeren van arrangementen.

   Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk, op het gebied van:

   • Gedrag
   • Taal
   • Intelligentie
   • Sociaal-emotionele problematiek
   • VO advies

   Alle onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren onderwijsadviseurs.
   Wij zijn er ook om met je mee te denken over een specifieke casus. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Evelien Brouwer: ebrouwer@hetabc.nl / 06 – 31 63 16 11.

   Aanmeldformulieren Psychologisch onderzoek  voor nieuwkomers:
  • Centraal Meldpunt Nieuwkomers Primair Onderwijs Amsterdam

   Dit meldpunt is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (BBO) en Het ABC. Het ABC is de uitvoeringsorganisatie van het meldpunt.

   Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het meldpunt op telefoonnummer 020-7990050 of stuur een email aan nieuwkomer@hetabc.nl

   Meer informatie over het meldpunt

Ons aanbod op het gebied van Nieuwkomers

Zien is snappen

Training voor kinderen voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is

NT2 in de groep

professionalisering op het gebied van Nederlands als 2e taal

Meer weten over Nieuwkomers?

Neem contact op met Evelien Brouwer