Kernprocedure PO/VO

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Het ABC interpreteert in opdracht van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen de extra toetsen (LAT) in het ELK en voert de extra onderzoeken (CAP) uit.

De kernprocedure is in Amsterdam de naam voor het overstaptraject van groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP traject is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PrO) of leerwegondersteuning binnen het VMBO.

 • Vragen over de uitvoering van de onderzoeken binnen de Kernprocedure PO/VO (welk toets niveau LAT / afname CAP door Het ABC)?
  Mail naar kernprocedure@hetabc.nl

 • Stappen Kernprocedure
  • Stap 0. Wijzigingen

   Doorstroomtoets: Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets i.p.v. de eindtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Dit betekent ook dat de leerlingen verder adaptief getoetst dienen te worden op het B8 moment i.p.v. het M8 moment. Het voorlopig schooladvies wordt gegeven in januari van groep 8 en het definitieve schooladvies in maart. Er wordt geen pre-advies meer afgegeven in groep 7.

   Om ouders en leerlingen toch te informeren over de mogelijkheden in het VO, zal een oriënterend gesprek VO eind groep 7 worden gehouden. In het oriënterend gesprek VO eind groep 7 worden de resultaten/werkhouding besproken, aangevuld met een doorstroomperspectief. Ook kan de gelegenheid voor leerlingen en ouders worden gecreëerd om hun verwachtingen uit te spreken over de vervolgloopbaan van de leerling. Belangrijk is dat het gesprek een open karakter heeft.


   *hier volgt tijdspad 2024-2025 wanneer deze is uitgegeven

  • Stap 1. Adaptief toetsen

   Tijdens het E7 moment (voorheen LAT) 

   In mei/juni 2024 worden de leerlingen met doorstroomperspectief praktijkonderwijs of vmbo, die een achterstand hebben van meer dan 10 DL op de vakgebieden Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling of Technisch lezen adaptief getoetst (op Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen) door de leerkracht, op hun eigen school. Technisch lezen hoeft niet adaptief getoetst te worden, maar wordt wel gebruikt bij het inschatten of CAP-onderzoek nodig is.

   In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen. Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren. Scholen kijken deze toetsen zelf na en zorgen er zelf voor dat de resultaten in ELK komen te staan (via ParnasSys).

   Let op! Mocht je als school gebruik maken van de CITO LIB of DIA toetsen, houd er dan rekening mee dat deze toetsen (ondanks dat deze ‘adaptief’ worden genoemd) slechts tot ongeveer een (half) leerjaar terug of verder toetsen. Ook bij deze toetsen is het dus belangrijk om goed in te schatten op welk niveau een leerling functioneert. Dus als een leerling op groep 5 niveau functioneert met rekenen dan neem je de toets van groep 5 af. Net zoals je zou doen bij gebruik maken van toetsen van Boom, IEP of het Drempelonderzoek.

   Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen 

   Klik hier voor de informatiebrief ouders Adaptief toetsen 

   Hier volgt Staatscourant 2024-2025

  • Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

   Let op: De behaalde leerresultaten kunnen vanaf augustus 2024 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer. Scholen dienen voor de leerlingen die adaptief getoetst zijn in het ELK een extra kopje in te vullen. Alleen deze leerlingen zijn zichtbaar voor Het ABC. Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen. Met vragen over het ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of bij de helpdesk van het ELK.

   *Klik hier om ervoor te zorgen dat jullie leerlingen goed zichtbaar zijn voor Het ABC

   Klik hier voor de veel gestelde vragen FAQ Kernprocedure LAT-CAP

  • Stap 3. CAP

   Het capaciteiten- (of intelligentie)onderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden september-december 2024. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Het ABC (Kernprocedureteam). Voor deze onderzoeken door Het ABC zijn er geen kosten voor de basisschool. Voor alle Amsterdamse reguliere basisscholen worden de onderzoeken (bij leerlingen die in aanmerking komen) rechtstreeks bekostigd door het Samenwerkingsverband VO. Dit is niet meer het geval voor SBO en SO scholen. Deze scholen kunnen zelf zorg dragen voor het afnemen van het onderzoek of dit alsnog laten uitvoeren door Het ABC. De onderzoeken worden dan bekostigd door school zelf.

   Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

   School dient zelf:

   • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP onderzoeken
   • De toestemmingsformulieren per kind te downloaden vanuit het ELK 
   • Het ondertekende toestemmingsformulier te uploaden in het ELK

   Het ABC maakt voor de meeste leerlingen gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Voor leerlingen met ernstige dyslexie of onvoldoende kennis en beheersing van de Nederlandse taal (TOS of ex-nieuwkomers) wordt gekozen voor de SON-R of WISC-V. Scholen dienen in het ELK aan te geven voor welke kinderen zij CAP willen én scholen dienen daarnaast de betreffende kinderen per mail aan te melden via kernprocedure@hetabc.nl. Het ABC draagt zorg voor het inplannen van de onderzoeken.

   We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

   Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen

   Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen SBO en SO scholen

   Klik hier voor de informatiebrief ouders ADIT groep

   Klik hier voor de informatiebrief ouders ADIT individueel

   Klik hier voor de informatiebrief ouders WISC-V

   Klik hier voor de informatiebrief ouders SON-R

   Klik hier voor het Toestemmingsformulier verplichte CAP

   Klik hier voor het Toestemmingsformulier optionele CAP

  • Stap 4. School geeft advies

   In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen praktijkonderwijs of leerwegondersteunend vmbo te adviseren. Het ABC of de school (mits toestemming ouders) verwerkt de onderzoeksresultaten in het ELK. De basisschool maakt het OKIDOC (overstap document) volledig. Formuleer de onderwijsbehoeften voor het VO.

   • Vragen over het VO-advies / OKI-DOC / passend onderwijs?
    Kijk op www.swvadam.nl

Team Kernprocedure :