Aanmelden onderzoek

Als je een kind aanmeldt voor een onderzoek bij Het ABC hebben we gegevens nodig. We vragen daarom school én ouders om aanmeldformulieren in te vullen. Op deze pagina vind je alle aanmeldformulieren en aanvullende informatie overzichtelijk bij elkaar.

Kind of leerling aanmelden voor onderzoek

Aanmeldingsformulier onderzoek kind (voor ouders)

Aanmeldingsformulier onderzoek kind (voor scholen)

Rechten en plichten van ouders

Informatie onderzoeken

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen moeilijkheden of problemen ervaren bij het leren. Met de diagnostische onderzoeken van Het ABC krijg je meer inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.

Onderzoek en persoonlijk advies

Leer- en gedragsproblemen kunnen naar voren komen bij één of meer schoolvakken zoals rekenen, technisch of begrijpend lezen en spelling. Een diagnostisch onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een kind of om de oorzaak van bepaalde leerproblemen te achterhalen. Hierdoor weet je als school en ouder beter welke ondersteuning je kunt bieden aan deze leerlingen. Onze orthopedagogen en psychologen kunnen de cognitieve, psychologische en sociale functies van een kind in kaart brengen en maken op basis daarvan concrete, handelingsgerichte suggesties voor school en ouders.

Wij kijken naar wat een kind nodig heeft

Testuitslagen staan nooit op zich en het is niet voldoende om te kunnen bepalen wat een kind nodig heeft. Hoe zit het met de werkhouding, taakaanpak, het tempo, de aandacht, concentratie en zelfvertrouwen? In hoeverre hebben spanning en emotionele problemen de scores beïnvloedt? Wij baseren onze adviezen daarom altijd op de informatie die school en ouders inbrengen en op de observaties tijdens de onderzoeken. Op die manier krijgen we een compleet beeld van een kind.