Goud Onderwijs

Goud Onderwijs is een onderwijsverbetertraject voor het primair en speciaal onderwijs. Het doel is het verhogen van de kwaliteit van lesgeven, het effectief sturen van het gedrag van leerlingen en tegelijkertijd de teamcultuur te professionaliseren. Het ABC is één van de samenwerkende partners, die scholen begeleidt in dit traject.

Wat is Goud Onderwijs

De CED-Groep heeft, als officiële partner van de Amerikaanse succesformule Uncommon Schools, het Amerikaanse principe doorontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs. Het richt zich op een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs. Het doel: leerkrachten laten excelleren en alle leerlingen het maximale uit zichzelf laten halen.

Het is een driejarig traject met intensieve begeleiding door een of meerdere adviseurs en specialisten. De drie pijlers zijn:

  • effectief organiseren
  • focus op leren
  • gedragscultuur

Welke resultaten zijn er behaald?

Zes pilotscholen startten in het schooljaar 2020-2021 met Goud Onderwijs. De leerwinstanalyses zijn veelbelovend en geven vertrouwen in de kwaliteit van de interventie. Voor de effecten op de leerprestaties is gekeken naar de leerwinst bij de fundamentele vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Uit deze analyses blijkt dat Goud Onderwijs onder andere een positief effect heeft op de leerprestaties van begrijpend lezen en rekenen. De leerlingen zijn (veel) meer gegroeid dan wat je normaal zou verwachten*. Bij alle deelnemende scholen is vastgesteld dat het leerklimaat positiever is en dat het werkplezier is toegenomen.

Wat kan Het ABC voor jouw school doen?

De implementatie vraagt veel van scholen. Daarom werken scholen intensief en langdurig samen met een onderwijsadviesbureau. Geografische nabijheid van de adviseurs zorgt voor meer capaciteit om scholen te kunnen ondersteunen. Daarom heeft de CED-Groep adviseurs van Het ABC en vier andere bureaus opgeleid om dit concept ook in hun regio te kunnen invoeren.

Meer weten over Goud Onderwijs?

Neem contact op met onze adviseurs