Ondersteuning in de opzet van een begaafdheid beleid en netwerk

Werk je als school(bestuur) op meerdere fronten aan het aanbod voor begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Of wil je aan de slag met een eenduidige aanpak en werkwijze van het werken met cognitief talentvolle leerlingen binnen jouw school(bestuur)? Wij kunnen je helpen.

Beleidsplan begaafdheid

Het ABC heeft ervaring met en kennis van het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan. Dit kan een algemeen beleid voor meerkunners of begaafden zijn. Ook kan het beleid zijn dat zich speciaal richt op een plusklas binnen de school.

Na een intakegesprek op school wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt de rolverdeling afgesproken en een inschatting gemaakt van het aantal te besteden uren om tot een gedegen en functioneel beleidsplan te komen. Vaak werken we samen met een door de school gevormde werkgroep. Deze werkgroep komt een aantal maal per jaar bijeen om het beleidsplan in te vullen.

Opzetten netwerk begaafdheid

Heeft het schoolbestuur een beleid op begaafdheid, maar is dat nog niet op alle scholen terug te zien? Wil je meer samenhang in de aanpak van cognitief talent op alle scholen? Of wil je binnen het schoolbestuur juist een beleid gaan opstellen, in samenwerking met de specialisten begaafdheid binnen de verschillende scholen?

Wij bieden begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van een bestuursbreed netwerk van begaafdheidscoördinatoren/-experts.

Meer weten over begaafdheid beleid?

Neem contact op met onze adviseurs