Rechten en plichten van ouders

Rechten en plichten van ouders

Wanneer je als school besluit om de ouders* te adviseren een leerling onderzoek te laten uitvoeren, dan kun je hiervoor terecht bij Het ABC.

Omdat ouders bij het onderzoeken de rechten en de privacy van hun kind behartigen, is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium bij het onderzoek betrokken worden.

*Overal waar je ‘ouders’ leest, kun je ook lezen ‘wettelijke vertegenwoordiger(s)’.

Voorafgaand aan het onderzoek

De ouders dienen schriftelijk toestemming te geven voor onderzoek. Dit geldt voor beide ouders, ook wanneer één van de ouders niet zo vaak op school komt.

Na het onderzoek

Mondeling uitwisselen van gegevens: Wettelijk is vastgelegd dat het uitwisselen van onderzoeksgegevens met derden (waaronder school) alleen plaats mag vinden na (schriftelijke) toestemming van de ouders. Daarom worden de onderzoeksresultaten eerst besproken met de ouders door de psycholoog of orthopedagoog van Het ABC. Voorafgaand aan de bespreking van de onderzoeksresultaten op school dienen de ouders hiervoor toestemming te geven aan de psycholoog/orthopedagoog.

Rapportage van gegevens

De ouders hebben het recht om als eerste het onderzoeksverslag te lezen. Met hun instemming wordt dit onderzoeksverslag ook naar school verstuurd.

Vragen? Zowel school als ouders kunnen altijd met vragen bij de uitvoerende psycholoog/orthopedagoog van Het ABC terecht.