Veelgestelde vragen over onderzoek en behandelingen

 • Behandeling
  • Skribbel

   We behandelen zowel met papieren werkbladen en boeken (blended-learning) als met de computer. Wij gebruiken hiervoor de digitale methode Skribbel, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen. Het behandelprogramma is systematisch opgebouwd en volgt de bestaande leerlijnen voor lezen en spelling.

   Skribbel® voldoet aan de criteria van het NKD en het Protocol Dyslexie onderzoek en behandeling.

  • Waarvoor behandeling?

   Naast het vergroten van lees- en spellingvaardigheden van uw kind sluiten we ook aan bij wat jouw kind nodig heeft op het gebied van motivatie en zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen is één van de belangrijkste aspecten waar we aan werken. Hiervoor bieden wij extra’s als maatwerk, hier rechts opgesomd.

   • Extra aandacht voor het leren omgaan met dyslexie (psycho-educatie)
   • Kennis maken met compenserende software
   • Een ouder-kind bijeenkomst
   • Focus op de kansen van het dyslectische brein
   • Samen leren (na de reguliere behandeling) in groepjes van 4;
    • van elkaar leren, ervaring uitwisselen en groeien.

  • Locaties Behandeling

 • Dyslexie 2023
  • Lijst gecontracteerde zorgaanbieders

   Let op! Voor de vergoede zorg geldt dat de gekozen zorgaanbieder door de gemeente Utrecht gecontracteerd moet zijn en aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Zie hiernaast de aanbieders van dyslexiezorg in de gemeente Utrecht:

   • Comenius
   • ECLG
   • ICU
   • Leestalent
   • Onderwijsadvies
   • Opdidakt
   • RID
   • Zien in de klas
  • Het Dyslexie Advies Team Utrecht

   Poortwachter Utrecht maakt deel uit van het Dyslexie Advies Team waarin alle samenwerkingspartners in de ketenzorg dyslexie zijn vertegenwoordigd.

   In de digitale bibliotheek op de website van Samenwerkingsverband Utrecht PO vind je alle benodigde informatie over de dyslexiezorg in de stad Utrecht

   Dyslexie Advies Team https://swvutrechtpo.nl/digitale-bibliotheek/dyslexie/

   Gemeente Utrecht https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/dyslexie/

  • Woonplaats kind

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Regio Gooi-en Vecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen uit onderstaande plaatsen:
   Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren.
   Gemeente Wijdemeren; Ankeveen, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
   Gemeente Gooise Meren; Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg.


   Bij vragen neem contact met ons op via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06-45 908 519

  • Toelatingseisen

   Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Daarbij houden we ons aan de voorwaarden vanuit het Protocol 3.0:

   • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
   • De leerling scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets). Hierbij gelden alleen de hoofdmetingen (januari – juni). Er moet een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten.
   • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar) op technisch lezen en in een groepje van maximaal 4 leerlingen.

  • Akkoordverklaring

   Het dossier is op orde en voldoet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een akkoordverklaring afgegeven.

   Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens door ouders/ school of rechtstreeks via de poortwachter doorgestuurd naar de gekozen zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een ED – onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt vergoed.

  • NIET – akkoordverklaring

   Het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een NIET- akkoordverklaring/Niet Ontvankelijk afgegeven.

   Het dossier wordt teruggestuurd naar school met een duidelijke terugkoppeling van wat er precies nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

  • Skribbel

   We behandelen zowel met papieren werkbladen en boeken (blended-learning) als met de computer. Wij gebruiken hiervoor de digitale methode Skribbel, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen. Het behandelprogramma is systematisch opgebouwd en volgt de bestaande leerlijnen voor lezen en spelling.

   Skribbel® voldoet aan de criteria van het NKD en het Protocol Dyslexie onderzoek en behandeling.

  • Waarvoor behandeling?

   Naast het vergroten van lees- en spellingvaardigheden van uw kind sluiten we ook aan bij wat jouw kind nodig heeft op het gebied van motivatie en zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen is één van de belangrijkste aspecten waar we aan werken. Hiervoor bieden wij extra’s als maatwerk, hier rechts opgesomd.

   • Extra aandacht voor het leren omgaan met dyslexie (psycho-educatie)
   • Kennis maken met compenserende software
   • Een ouder-kind bijeenkomst
   • Focus op de kansen van het dyslectische brein
   • Samen leren (na de reguliere behandeling) in groepjes van 4;
    • van elkaar leren, ervaring uitwisselen en groeien.

  • Locaties onderzoek

   Amsterdam Noord

   Amsterdam West

   Amsterdam Zuidoost

   Purmerend

   Het ABC
   SBO Universum
   Th. Weeversweg 4
   1025 AW Amsterdam

   Het ABC
   Einstein
   Staalmanpark 10
   1066 BR Amsterdam

   Het ABC
   CEC gebouw, 2e verdieping
   Bijlmerdreef 1289
   1103 TV Amsterdam

   Het ABC
   Wielingenstraat 115
   1441 ZN
   Purmerend

  • Locaties Behandeling

  • Schooltraject – Stap 1

   Ondersteun de leerling met spelling en taal

  • Dyslexie vaststellen

   Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

   Dyslexie is geen leerstoornis. Ook is er geen eenvoudige test waarmee snel en simpel vastgesteld kan worden of iemand dyslexie heeft of niet.

   Toch zijn er testen die deskundigen af kunnen nemen om te kijken of er bij iemand mogelijk sprake is van dyslexie. Daarbij wordt onder andere bekeken hoe groot de achterstand is met lezen en spellen en of er uitval te zien is op dyslexie-typerende vaardigheden.

  • Hardnekkige problemen

   Of er sprake is van hardnekkigheid kan pas aangetoond worden nadat een  lees- of spellingprobleem is gesignaleerd. Dit gebeurt meestal op de basisschool. Wanneer uit de toetsen blijkt dat een kind minder goed scoort op lezen en spelling, dan is dat reden om op school extra instructie te gaan geven en extra te oefenen. Hoe die extra hulp op school er uit kan zien wordt beschreven in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0, d.d. 1-1-2022). De hulp die school gaat bieden moet besproken worden met de ouders en opgenomen worden in een handelingsplan.

   Na minimaal 2 periodes van 10 tot 12 weken extra ondersteuning op technisch lezen, met een tussentijdse evaluatie, wordt weer getoetst om te kijken of de extra hulp heeft geholpen of niet. Gaat een kind met de extra hulp niet of te weinig vooruit dan noemen we dat didactische resistentie. Om dit te kunnen vaststellen moet eerst een half jaar lang een aantal keren per week extra instructie zijn gegeven en extra geoefend. Is de hardnekkigheid vastgesteld (de leerling haalt- ondanks extra hulp- 3x achtereenvolgens een E=score op de DMT), dan kan  school/ ouders de leerling aanmelden.

  • Woonplaats kind

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Regio Gooi en Vecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen uit onderstaande plaatsen:
   Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren. Gemeente Wijdemeren; Ankeveen, Breukeleveen, ’s Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Gemeente Gooise Meren; Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg.

  • In te sturen documenten

   Aanmelden kan rechtstreeks door het volledige dossier van het kind beveiligd naar ons op te sturen. Klik hiervoor op ‘Documenten insturen’ In verband met de privacywetgeving verzoeken we jullie de documenten alleen op deze manier te sturen.

   Checklist

   Extra informatie

 • Dyslexie, rekenen en intelligentie
  • Wat kost een onderzoek of behandeling?

   De kosten voor een onderzoek of behandeling verschillen. Voor meer informatie over de tarieven kun je contact opnemen met onze advieslijn (06 316 316 04 | advies@hetabc.nl). Alleen bij dyslexie zijn voor sommige onderzoeken/behandelingen ook vergoedingen mogelijk.

  • Wordt een onderzoek of behandeling vergoed?

   Er is alleen een vergoed zorgtraject voor dyslexieonderzoek (en behandeling) mogelijk. Er kan een beschikking aangevraagd worden bij de gemeente. Hiervoor kun je eerst contact opnemen met de advieslijn van Het ABC (06 316 316 04 | advies@hetabc.nl). Per gemeente verschilt de procedure van de aanvraag. Voor een rekenonderzoek en behandeling en intelligentietest bestaan geen vergoedingen. Bij rekenonderzoek en behandeling, intelligentietest en een particulier dyslexietraject is het mogelijk dat school (een gedeelte) betaalt.

  • Wat zijn de criteria om voor een vergoed dyslexieonderzoek in aanmerking te komen?

   Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

   • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
   • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
    • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets)
   • OF
    • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores (laagste 10%) op de CITO spellingtoets.
   • en de inspanning die is gedaan om uw kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
   • Een andere eis die wordt gesteld is dat er geen andere ‘problemen’ mogen zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kun je denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
   • Ook mag er geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem (lage scores op alle vakken)

   De school van jouw kind kan alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

   Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

   Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

 • Onderzoek
  • Locaties onderzoek

   Amsterdam Noord

   Amsterdam West

   Amsterdam Zuidoost

   Purmerend

   Het ABC
   SBO Universum
   Th. Weeversweg 4
   1025 AW Amsterdam

   Het ABC
   Einstein
   Staalmanpark 10
   1066 BR Amsterdam

   Het ABC
   CEC gebouw, 2e verdieping
   Bijlmerdreef 1289
   1103 TV Amsterdam

   Het ABC
   Wielingenstraat 115
   1441 ZN
   Purmerend

 • Poortwachter Utrecht
  • Lijst gecontracteerde zorgaanbieders

   Let op! Voor de vergoede zorg geldt dat de gekozen zorgaanbieder door de gemeente Utrecht gecontracteerd moet zijn en aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Zie hiernaast de aanbieders van dyslexiezorg in de gemeente Utrecht:

   • Comenius
   • ECLG
   • ICU
   • Leestalent
   • Onderwijsadvies
   • Opdidakt
   • RID
   • Zien in de klas
  • Het Dyslexie Advies Team Utrecht

   Poortwachter Utrecht maakt deel uit van het Dyslexie Advies Team waarin alle samenwerkingspartners in de ketenzorg dyslexie zijn vertegenwoordigd.

   In de digitale bibliotheek op de website van Samenwerkingsverband Utrecht PO vind je alle benodigde informatie over de dyslexiezorg in de stad Utrecht

   Dyslexie Advies Team https://swvutrechtpo.nl/digitale-bibliotheek/dyslexie/

   Gemeente Utrecht https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/dyslexie/

  • Woonplaats kind

   Het woonplaatsbeginsel is leidend in de bepaling welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de vergoede zorg. De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet dus gedaan worden bij de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Poortwachter Regio Gooi-en Vecht behandelt alleen aanvragen van leerlingen uit onderstaande plaatsen:
   Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren.
   Gemeente Wijdemeren; Ankeveen, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
   Gemeente Gooise Meren; Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg.


   Bij vragen neem contact met ons op via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06-45 908 519

  • Toelatingseisen

   Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Daarbij houden we ons aan de voorwaarden vanuit het Protocol 3.0:

   • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
   • De leerling scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets). Hierbij gelden alleen de hoofdmetingen (januari – juni). Er moet een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten.
   • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar) op technisch lezen en in een groepje van maximaal 4 leerlingen.

  • Akkoordverklaring

   Het dossier is op orde en voldoet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een akkoordverklaring afgegeven.

   Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens door ouders/ school of rechtstreeks via de poortwachter doorgestuurd naar de gekozen zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een ED – onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt vergoed.

  • NIET – akkoordverklaring

   Het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), er wordt een NIET- akkoordverklaring/Niet Ontvankelijk afgegeven.

   Het dossier wordt teruggestuurd naar school met een duidelijke terugkoppeling van wat er precies nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

 • Schooltraject
  • Schooltraject – Stap 1

   Ondersteun de leerling met spelling en taal