Begaafdheid

Begaafdheid & Talentontwikkeling

Hoogbegaafdheid is een gecompliceerd begrip en er is geen consensus over de definitie. Eén ding staat wel vast: in het onderwijs hebben we te maken met cognitief talentvolle leerlingen. Leerlingen die de potentie hebben om op een complex niveau te denken en op hoog niveau te presteren op school.

(Hoog)begaafdheid onderwijs

We willen dat ook deze leerlingen plezier ervaren in leren, zich fijn voelen op school en hun talenten ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen ondersteunen we leerlingen, leerkrachten/docenten, intern begeleiders, begaafdheidsspecialisten, schoolteams, besturen en samenwerkingsverbanden.

Werk je in het onderwijs en heb je vragen over begaafdheid en talentontwikkeling? Grote kans dat wij je kunnen helpen. We hebben hierbij ook oog voor onderpresteren, dubbel bijzondere leerlingen (bijvoorbeeld kenmerken van hoogbegaafdheid en ASS of ADHD), meertalige en kansarme leerlingen.

Piramide Passend Onderwijs Begaafdheid

Onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen is onderdeel van het basisaanbod van de school. Scholen kiezen zelf welk aanbod zij aanbieden. Zoals een compacte route, een verrijkingsgroep (plusklas) of peergroup. Vanuit onze visie dienen deze onderwijsaanpassingen trapsgewijs, volgens onderstaande piramide, plaats te vinden binnen het schoolsysteem.

  1. Binnen de eigen groep
  2. Groepsdoorbroken
  3. Bovenschools
  4. Voltijd HB onderwijs
Lees meer over trapsgewijs HB-onderwijs

Ons aanbod op het gebied van Begaafdheid

In de eigen groep

Diverse onderwijsaanpassingen die toegevoegd worden in de eigen, reguliere groep of klas.

Groepsdoorbroken

Cognitief uitdagend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen van meerdere klassen binnen één school.

Bovenschools

Passend en uitdagend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen van verschillende scholen.

Professionalisering

Trainingen ter professionalisering van jouw schoolteam op het gebied van begaafdheid.

Begaafde leerlingen en kinderen

Aan de hand van observaties en schoolresultaten weten leerkrachten vaak welke leerlingen meer uitdaging kunnen gebruiken. Soms is het echter niet duidelijk wat een leerling kan en nodig heeft, of welke begeleiding werkt. In dat geval helpen we graag.

Hoogbegaafdheid onderzoek en advies

Dat kan door middel van consultatieve gesprekken.  Soms is het wenselijk en nodig om diagnostisch onderzoek in te zetten. Onderzoek is dan gericht op:

  • Het functioneren van het kind (intelligentie, creatief denken, taakbetrokkenheid, schoolbeleving, overtuigingen m.b.t. leren)
  • De interactie met de omgeving
  • De onderwijsbehoeften van de leerling
  • Mogelijkheden tot verandering binnen de schoolse context

We doen dit met behulp van gesprekken, observaties, (IQ)tests en aanvullende middelen. Ook vragen over specifieke leer- of ontwikkelproblemen kunnen worden meegenomen in het diagnostisch onderzoek. We benutten hierbij actuele kennis over hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. De bedoeling is om samen te komen tot overzicht, inzicht en uitzicht voor de leerling.

Gerelateerd nieuws

Hoe kan ik je helpen?

Neem gerust contact met ons op